REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

przez Sprzedającego pod adresem www.MojaAutomatyka.pl

Sprzedającym jest firma Ewa Vorreiter dostępny pod adresem ul. Szczecińska 28, 41 -814 Zabrze, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 6482281376, Regon: 277642962 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerem telefonu 504 867 260

 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@mojaautomatyka.pl


§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu
  niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
  Internetowego.

 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa
  Sprzedaży.

 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów  w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
  zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.MojaAutomatyka.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
  rodzaju sieci urządzenia końcowego.


§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem MojaAutomatyka.pl

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie
  się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 3. Sklep internetowy MojaAutomatyka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie MojaAutomatyka.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,  wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
  prawa osób trzecich.


§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych MojaAutomatyka.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową / telefonicznie / drogą mailową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
  w tygodniu przez cały rok.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
  osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania
  w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.


§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

 3. Przesyłka dostarczona jest do 5 dni roboczych lub zgodnie z terminem podanym przy Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy. Klient
  może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa”.


§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

  1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

   1. za pobraniem (przy odbiorze towaru),

   2. przelewem na konto

   3. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dotpay:

    • Płacę z Inteligo
    • Płacę z iPKO
    • Płacę z iKO
    • Płacę iPKONET
    • Płacę z Citi Handlowy
    • mTransfer
    • MultiTransfer
    • Pekao24Przelew
    • Przelew24
    • Płacę z Alior Bankiem
    • T-Mobile usługi bankowe
    • Płacę z ING
    • Millennium - Płatności Internetowe
    • Przelew z BPH
    • Płać z BOŚ
    • R-Przelew
    • Szybkie Płatności Internetowe z Deutsche Bank PBC
    • eurobank płatności online
    • MeritumBank Przelew
    • Pay Way Toyota Bank
    • Płacę z Idea Bank
    • Płacę z PBS
    • Plus Bank
    • Pocztowy24
    • Plus Bank
    • PeoPay
    • Credit Agricole
    • Płacę z Orange
    • Credit Agricole
    • ING Klienci korporacyjni
    • Millennium Klienci korporacyjni
    • BGŻ
    • BNP Paribas
    • Getin Bank
    • Volkswagen Bank
    • Bank Spółdzielczy we Wschowie
    • DNB Nord
    • Przelew/Przekaz
    • Zapłać w Żabce i we Freshmarket
    • VIA - Moje Rachunki
    • Kantor Polski
    • SkyCash
    • mPay
    • Ukash

    Płatności online DotPay realizowane są przez firmę DotPay zgodnie ze regulaminem dostępnym na stronie www.dotpay.pl

    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay


§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić, np. zamówienia spersonalizowane. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku Nr 1 do Regulaminu

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar
  należy zwrócić na adres Usługodawcy.


§ 7 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz
  z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.


§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych dobrowolnie przekazanych przez klientów w celu realizacji zamówienia jest:

  Ewa Vorreiter
  Ul. Szczecińska 28
  41-814 Zabrze
  Tel. 504 867 260
  E-mail: buro@ogrodzenia-zabrze.pl

 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz ewentualnego procesu reklamacyjnego. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu dostawy zamówienia
 3. Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego wcześniej lub do momentu wycofania zgody przez Klienta ( z wyłączeniem sytuacji gdy przetwarzanie jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego ).
 4. Osoba, która podała dane osobowe ma prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, zmiany,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta są przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
 6. Sklep zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności Klientów.
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania)


§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu
  za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu,
  Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji
  warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie
  internetowym nie są możliwe.

 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą
  realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
  zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
  Data opublikowania regulaminu: 22.07.2013 r.

Data opublikowania regulaminu: 03.01.2015 r.

Załącznik Nr 1W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.Towar zwróć na adres:

Ewa Vorreiter

Ul. Szczecińska 28

41-814 ZabrzeFORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ewa Vorreiter
ul. Szczecińska 28
41-814 Zabrze
biuro@mojaautomatyka.plJa ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy

........................................................................................,


Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Podpis